Get Adobe Flash player

บริการ

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการ e-mail

13

11

ขอเรียนเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
  ขอเรียนเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ...
88 0

ประชาสัมพันธ์ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมของปี ภาษีป้าย  ...
747 0

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 2012-09-10 06:53:53 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หายโศก
งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ...
983 0

พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มตั้งแต่มกราคม พ้นเมษายนค่าปรับแพง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ...
93 0

12

ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
107 0

ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
65 0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
119 0

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

 

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี2558

ก. รายได้จัดเก็บเอง

 1.หมวดภาษีอากร

    1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                          1,644,468.00 

    2.ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                    151,015.20

    3.ภาษีป้าย                                                                                            120,348.00

    4.อากรฆ่าสัตว์                                                                                                 -

 2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

    1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                        1,319.20

    2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                                                                 364,800.00

    3.ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                  -

    4.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                                                                   29,172.00

    5.ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                               96,609.00

    6.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                                    1,670.00

    7.ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                          -

 3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

    2.ดอกเบี้ย                                                                                           576,705,33

    3.รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ                                                                             1,000.00      

 4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

    1.รายได้จากสาธารูปโภคและการพาณิชย์                                                         686,500.00

    2.รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ                                                                             -

 5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

    1.ค่าขายแบบแปลน                                                                                408,500.00

    2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                               79,760.59

 6.หมวดรายได้จากทุน

    1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                         1,300.00

    2.รายได้จากทุนอื่นๆ                                                                                       -

ข.รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

 1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                         55,719.21

 2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ                                                        9,044,035.60

 3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                                                                          4,549,208.70

 4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                    233,504.00

 5.ภาษีสุรา                                                                                          2,343,006.47

 6.ภาษีสรรพสามิต                                                                                 4,036,319.49

 7.คาภาคหลวงแร่                                                                                       65,785.48

 8.ค่าภาคหลวงปิโตเลียม                                                                              513,155.99

 9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิบัตรและนิติกรรมที่ดิน ฯ                                        1,041,851.00  

10.ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล                                                                                4,590.00

 

ค.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.

1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่                                              -

2.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่ ฯ                                            17,680,234.00

 

ง.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

1.หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

  1.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา                                                               -

  2.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม ฯ                                                 19,533,393.20

 

 

Attachments:
Download this file (CCF10062559_00000.jpg)CCF10062559_00000.jpg[ ]693 Kb
Download this file (CCF10062559_00001.jpg)งบรายรับ-จ่ายประจำปี 2558[งบรายรับ-จ่ายประจำปี 2558]678 Kb
Download this file (CCF10062559_00002.jpg)CCF10062559_00002.jpg[ ]521 Kb
Download this file (CCF10062559_00003.jpg)CCF10062559_00003.jpg[ ]692 Kb
 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
ข่าวการเมือง

ผู้บริหาร

1

นายสายันต์   บุญมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

 001

นางสาวอำพร  มีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

m01

m02

m03

m04

m05

m06

m07

m08

m09

m10

m11

พยากรณ์อากาศ

ข่าวเปิดสอบบรรจุ

ลิ้งค์บริการหน่วยงาน