Get Adobe Flash player

บริการ

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday762
mod_vvisit_counterYesterday871
mod_vvisit_counterThis week1633
mod_vvisit_counterThis month13164
mod_vvisit_counterAll123059

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 174 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หายโศก
-
+
0
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
-
+
0
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
ข่าวการเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก 

งบรายรับ - รายจ่าย 

ประจำเดือน สิงหาคม 2556

 

รายรับ

ก. รายได้จัดเก็บเอง

  1. หมวดภาษีอากร

     1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      95,391.00  บาท

     2 ภาษีบำรุงท้องที่            100,251.38  บาท

     3 ภาษีป้าย                      32,374.00  บาท

                                       

 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

    1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย         227,360.00 บาท

    2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                             6,120.00 บาท

    3. ค่าธรรมเนียมการปรับผิดสัญญา            50,482.00 บาท

    4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์             8,050.00 บาท

                                       

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

    1. ดอกเบี้ย                   363,377.73  บาท

    

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

    1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ประปา)   504,582.00 บาท

 

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

    1. ค่าขายแบบแปลน            160,400.00  บาท

    2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ          52,003.29  บาท

 

6. หมวดรายได้จากทุน

   1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน       500.00  บาท

 

 

ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

    1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

    2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน          8,394,561.76  บาท

    3. ภาษีมูคค่าเพิ่ม 1 ใน 9                         3,837,346.27 บาท

    4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                   108,063.94 บาท

    5. ภาษีสุรา                                         1,751,379.01 บาท

    6. ภาษีสรรพสามิต                                 3,833,696.20 บาท

    7. ค่าภาคหลวงแร่                                   195,788.63  บาท

    8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                          446,197.59  บาท

    9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์และนิติกรรมที่ดิน  1,188,612.00 บาท

 

ค.รายด้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.

    1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่ฯ  16,339,025.00 บาท

 

ง. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

    1. เงินอุดหนุนระุบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสิรมฯ   2,535,784.90  บาท

 

                                 รวมรายรับทั้งสิ้น   40,231,346.73  บาท

 

 

รายจ่าย

    1. งบกลาง                                724,702.60   บาท

    2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           3,208,889.00  บาท

    3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              3,681,650.00  บาท

    4. ค่าตอบแทน                            353,573.00  บาท

    5. ค่าใช้สอย                            1,958,054.15  บาท

    6. ค่าวัสดุ                               3,859,949.81  บาท

    7. ค่าสาธารณูปโภค                       428,933.51  บาท

    8. ค่าครุภัณฑ์                              617,315.00  บาท

    9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              2,609,806.00  บาท

    10.เงินอุดหนุน                          4,250,343.64  บาท

 

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                  21,693,216.71  บาท

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 - สิงหาคม 2555
 

ผู้บริหาร

1

นายสายันต์   บุญมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นางสาวอำพร  มีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

พยากรณ์อากาศ

บริการ e-mail

Facebook Fanpage

ข่าวเปิดสอบบรรจุ

ข่าวเด่นวันนี้

ลิ้งค์บริการหน่วยงาน